Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2012

23:14
“ Wszyscy potrzebujemy kogoś, kto będzie tylko nasz. ”

Reposted fromcrystaldie crystaldie
23:14
2227 022f
Reposted fromim-so-retarded im-so-retarded
23:13
Dano ci życie, które jest tylko opowieścią. Ale to już twoja sprawa, jak ty ją opowiesz i czy umrzesz pełen dni.
— M. Hłasko: "Sowa, córka piekarza"
Reposted frompiksele piksele
23:13
2235 98ed
Reposted frommanifacturs manifacturs
23:13
2245 b213
23:13
2254 c1ff
Reposted frommanifacturs manifacturs
23:12
2258 901a
Reposted fromepidemic epidemic
23:11
2269 0f43
Reposted fromimperfectlove imperfectlove
23:11
Reposted fromcoffeegrinder coffeegrinder
23:10
2295 b3ae
Reposted fromsankastycznie sankastycznie
23:10
Jeśli! nie chcesz ufać grawitacji,
Jeśli! nie planujesz nic na dłużej
I nie wiesz jaki mamy dzień tygodnia!
Niezmiennie dobrze Cię widzieć,
— M. Wiraszko dla Snowman
Reposted fromtszttszt tszttszt
23:07
2341 b2c7
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun
23:07
Zwierzakowe kubki
Reposted frompomyslnadom pomyslnadom
23:06
2353 5cda
Reposted fromSQuall-Kun SQuall-Kun
23:06
2360 3cfe
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic
23:06
2369 3528
Reposted fromFif Fif
23:05
Reposted fromillidan illidan
23:05
2376 54b2
Reposted fromdoPaolo doPaolo
23:05
Play fullscreen
Jak rozpoznać ludzi, których już nie znamy?
Jak pozbierać myśli z tych nie poskładanych?
Reposted fromhanyu hanyu
23:05
2391 3a39 500
Reposted fromwoodensword woodensword
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl